fbpx
Skip to main content

Anslagstavlan

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli i år ändrade Boverket regelverket kring bygglovsbefriade altaner. Definitionen av ordet altan är inte solklar men skulle kunna uttryckas som: ”Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats”

Altaner som ligger platt på marken har inte varit bygglovspliktiga tidigare heller. Det har främst varit de som bor i hus där bottenplan ligger en halvtrappa över den omgivande marken (många av 40- och 50-talshusen) som har behövt söka bygglov för sina altaner. För att klara tillgänglighetskraven inne har altanen hamnat en bit över marken och därmed blivit bygglovspliktig.

Nya regler

De nya reglerna underlättar för de som vill bygga altaner en liten bit över marken. För att slippa bygglov krävs dock att följande kriterier är uppfyllda:

bygglovsbefriad altan
Kombinationen altan och plank får inte överstiga 1,8 meter
Illustration Boverket /Jenny Lilja
  • Altanen uppförs vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus (exempelvis ett s k Attefallshus), om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.
  • En sådan altan – och en lägre altan som inte kräver bygglov men som vidtas inom samma avstånd från bostadshuset – behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
  • Undantaget gäller inte om altanen uppförs i anslutning till en byggnad eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I sådana fall gäller fortfarande kravet på bygglov och kravet på att altanen måste följa gällande detaljplan och områdesbestämmelser.

Det finns inga begränsningar i antalet altaner förutsatt att alla uppfyller reglerna enligt ovan.

Är undantagsreglerna bra?

Detta är ytterligare en undantagsregel i en lång rad som har kommit de senare åren, med start i Attefallsreglerna. Syftet är att förenkla bygglovsförfarandet, men frågan är om det verkligen har blivit enklare? Vår VD har skrivit några rader om problematiken här. Vad tycker ni? Kommentera gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *